Beth Yw Polygraff - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Beth yw polygraff? Mae polygraff, y cyfeirir ato amlaf fel canfodydd celwydd, yn beiriant a ddefnyddir gan orfodi'r gyfraith i brofi ymatebion ffisiolegol unigolion i rai cwestiynau. Er gwaethaf ei enw llafar, nid yw'r polygraff yn canfod celwyddau a bydd y rhan fwyaf o arholwyr polygraff yn dweud nad ydynt yn profi celwydd yn benodol, ond am adweithiau twyllodrus.

Gweld hefyd: Ymgyrch Valkyrie - Gwybodaeth Troseddau

Defnyddir polygraffau o dan y ddamcaniaeth nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn dweud celwydd neu gelwydd. twyllo heb ryw deimladau o bryder neu nerfusrwydd. Mae hyn yn deillio o'r syniad bod y rhan fwyaf o bobl naill ai'n teimlo'n ddrwg eu bod yn dweud celwydd neu'n ofni y byddant yn cael eu dal neu y byddant mewn trafferth os byddant yn dweud celwydd. Yr ofn a'r euogrwydd hwn sy'n cynhyrchu'r pryder a'r nerfusrwydd. Pan fydd person yn teimlo fel hyn, mae'n anodd canfod newidiadau ffisiolegol anwirfoddol y gellir, yn ddamcaniaethol, eu canfod gyda polygraff.

Y systemau ffisiolegol y mae polygraff yn canolbwyntio arnynt yw cyfradd curiad y galon, pwysedd gwaed, cyfradd resbiradol, a faint mae person yn chwysu. Mae gorwedd fel arfer yn cyd-fynd â chynnydd yng nghyfradd y galon a phwysedd gwaed, sy'n cael ei fesur gan gardigraff, cynnydd mewn cyfradd anadlu, sy'n cael ei fesur gan niwmograff, a chynnydd mewn chwys, sy'n cael ei fesur gan y newid yn y gwrthiant trydanol o'r croen oherwydd y cynnydd mewn electrolytau a geir mewn chwys.

Gweld hefyd: Llofruddiaethau Sgowtiaid Merched Oklahoma - Gwybodaeth Trosedd

Oherwydd y rhaingall arwyddion ffisiolegol gyd-fynd â chyflyrau corfforol eraill megis salwch, alcohol, defnyddio cyffuriau, neu amlyncu rhai meddyginiaethau, gall arholiadau polygraff fod yn amhendant. Gofynnir cwestiynau sylfaenol yn ystod pob arholiad polygraff er mwyn dileu unrhyw arwyddion ffisiolegol uchel sy'n bodoli eisoes.

Nid yw canlyniadau arholiadau polygraff yn dderbyniol i'r llys oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn sylfaenol annibynadwy gan y llys ac mae ofn y byddai rheithwyr, hebddynt. cwestiwn, credwch holl ganlyniadau polygraff. Fodd bynnag, gellir cyflwyno polygraffau yn y llys os yw'r ddwy ochr yn cytuno i'w ddilysrwydd.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.