Cyfraith Megan - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Llofnodwyd Cyfraith Megan i rym ar 17 Mai, 1996, fel rhan o gyfres o ddeddfwriaeth gyda'r nod o atal troseddau rhywiol a throseddau yn erbyn plant. Cafodd y gyfraith ei henwi ar ôl Megan Kanka, merch 7 oed o New Jersey, gafodd ei threisio a’i llofruddio ar Orffennaf 29, 1994, gan ei chymydog, Jesse Timmendequas, 33 oed. Ar ôl denu Megan i'w gartref gyda'r addewid o gi bach, fe wnaeth Timmendequas ei threisio, ei thagu i farwolaeth, a gadael ei chorff mewn parc dwy filltir i ffwrdd. Arweiniodd yr heddlu o’i wirfodd at gorff Megan drannoeth a chyfaddef. Dyma’r tro cyntaf i rieni Megan ddod yn ymwybodol bod y dyn a symudodd yn uniongyrchol oddi wrthynt nid yn unig wedi’i ddyfarnu’n euog ddwywaith yn barod am ymyrryd â merched ifanc eraill fel Megan, ond ei fod yn byw gyda dau gyd-letywr a oedd hefyd yn droseddwyr rhyw cofrestredig.

Datgelodd llofruddiaeth Megan pa mor hawdd y gallai troseddwyr rhyw a gafwyd yn euog ddal i gael mynediad at ddioddefwyr posibl, er gwaethaf y cyfreithiau presennol a gynlluniwyd i’w hatal rhag gwneud hynny. Sut y gallai pedoffeil cyfresol euog fel Jesse Timmendequas symud drws nesaf i ferch 7 oed, a heb i'w rhieni na gweddill y gymuned hyd yn oed wybod?

Ar ôl cipio a llofruddio Jacob Wetterling ym 1989, pasiwyd Deddf Jacob Wetterling 1994 i sefydlu cofrestrfa troseddwyr rhyw gyntaf y wladwriaeth. Er mor anferthol ag oedd y cam hwn, mewn gwirionedd nid oedd ei angen ond bod pob gwladwriaethcreu ei gofrestrfa ei hun at ddefnydd preifat gorfodi'r gyfraith leol. Roedd hyn yn golygu bod y math o wybodaeth a gasglwyd a'r rheoliadau ar orfodi cofrestriad troseddwyr yn amrywio'n fawr yn ôl pob gwladwriaeth, a bod gwybodaeth y gofrestrfa fel arfer ddim ar gael i'r cyhoedd. Roedd hyn yn cyfyngu ar effeithiolrwydd cyffredinol y cofrestrfeydd ac yn caniatáu i lawer o droseddwyr ddisgyn drwy'r craciau o hyd. Ar ôl colli eu merch, eiriolodd Richard a Maureen Kanka dros ddiwygiadau i'r gyfraith bresennol a fyddai'n hysbysu'r cyhoedd am droseddwyr cofrestredig a oedd yn fygythiad i'w diogelwch. Pasiwyd Cyfraith Megan ddwy flynedd yn ddiweddarach a bu’n gweithio ochr yn ochr â deddf Wetterling, gan fynnu bod enwau, lleoliad, a gwybodaeth hanfodol arall am y troseddwyr ar gofrestrfeydd y wladwriaeth mandadol yn cael eu rhannu ag aelodau o’r gymuned er mwyn amddiffyn eu hunain yn well.

Gweld hefyd: Tanya Kach - Gwybodaeth Trosedd

Diwygiwyd y gyfraith ymhellach gan Ddeddf Adam Walsh 2006, a oedd yn cydlynu cofrestrfeydd yn well ar draws llinellau gwladwriaethol trwy greu canllawiau mwy cyson ar gyfer gwybodaeth a gedwir am droseddwyr, gan rannu mathau o droseddau yn dair haen a fydd wedyn yn pennu faint yn ychwanegol rhaid rhannu gwybodaeth am y troseddwr gyda'r cyhoedd, a'i wneud yn ffeloniaeth i droseddwyr fethu â chofrestru neu dorri amodau eu cofrestriad.

Gweld hefyd: Krista Harrison - Gwybodaeth Trosedd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.