Dadansoddiad Fforensig o Dreial Casey Anthony - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 26-06-2023
John Williams

Yr achos llys yn erbyn Casey Anthony am lofruddiaeth ei merch, Caylee Anthony, oedd yr achos llys a gwmpaswyd gan yr holl gyfryngau.

Gweld hefyd: Troseddau Incoate - Gwybodaeth Troseddau

Ffeithiau:

Ar Orffennaf 15, 2008, galwodd Cynthia Anthony, mam Casey Anthony a mam-gu Caylee Anthony, 911 i riportio Casey Anthony am ddwyn cerbyd ac arian. Mewn galwad 911 arall, rhannodd Cynthia Anthony â’r gweithredwr 911 a ddysgodd gan Casey o herwgipio Caylee Anthony. Yn ogystal, mae Cindy yn adrodd bod car ei merch “yn arogli fel bod corff marw wedi bod yn y car damn.”

Mae Casey Anthony yn adrodd iddi weld Caylee Anthony ddiwethaf wrth ei gollwng gyda’r nani ar 9 Mehefin, 2008 Yr enw a ddarparwyd ar gyfer y nani oedd Zanaida Fernandez-Gonzalez. Arweiniodd Casey yr ymchwilwyr i'r fflat honedig yr oedd Zaraida yn aros ynddo ond darganfu fod y fflat yn wag ers diwedd mis Chwefror. Dywedodd Casey hefyd ei bod yn cael ei chyflogi gan Universal Studios. Yn dilyn ymchwiliad, darganfuwyd bod Casey wedi cael ei gyflogi ddiwethaf gan Universal Studios tua dwy flynedd ynghynt.

Oherwydd anghysondebau yn natganiadau swyddogol Casey Anthony i'r heddlu ynghyd â'r oedi wrth roi gwybod am y plentyn coll, cafodd arestiad. ei wneud yn erbyn Casey Anthony am esgeuluso plentyn, datganiadau swyddogol ffug, a rhwystro ymchwiliad troseddol.

Gweld hefyd: Y Blaidd o Wall Street - Gwybodaeth Troseddau

Tystiolaeth a Dderbyniwyd yn y Llys:

> DynolGwallt a ddarganfuwyd yng nghefn cerbyd Casey Anthony: Cafodd y ddamcaniaeth bod Casey Anthony wedi storio ei merch yn y boncyff ar ôl darostwng Caylee â chlorofform ei hatgyfnerthu gan y gwallt a ddarganfuwyd yn y boncyff. Cafodd y gwallt a ddarganfuwyd ei adnabod fel gwallt dynol ond oherwydd absenoldeb gwreiddyn gwallt neu feinwe ni ellid echdynnu DNA i'w adnabod yn fanwl gywir. Yn ficrosgopig, roedd y sampl gwallt anhysbys a ddarganfuwyd yn y boncyff yn dangos tebygrwydd i sampl gwallt hysbys o Caylee Anthony ond ni ellid ei gadarnhau gyda sicrwydd. Yn lle hynny, defnyddiwyd DNA mitocondriaidd i gyfyngu ar yr hunaniaeth. Mae DNA mitocondriaidd yn ddefnyddiol yn fforensig i gadarnhau llinach fenywaidd ond nid yw'n unigoleiddio i un person. Felly, cadarnhau'r gwallt dynol a geir yn y boncyff fel un sy'n dod o linach benywaidd Anthony yw'r unig wybodaeth sy'n deillio o'r dadansoddiad DNA mitocondriaidd. Roedd dadansoddiad labordy'r FBI o'r blew dynol a ddarganfuwyd yng nghrombil cerbyd Casey Anthony yn arddangos nodweddion dadelfennu yn agos at y diwedd lle byddai'r gwreiddyn i'w ganfod.

Canfod dadelfeniad: Un darn o dystiolaeth sy'n destun dadl a dderbyniwyd yn y treial Anthony oedd dadansoddiad arogl o'r aer yng nghefn cerbyd Casey Anthony. Y rheswm dros ei anghydfod oedd babandod y dechneg dadansoddi arogleuon a'i diffyg derbyniad yn y gymuned wyddonol. Cyflwynodd yr erlyniad ddadansoddiad arogl, atechneg a ddatblygwyd gan Dr Vass, i gyflwyno tystiolaeth o bydru yn y boncyff. Yn ei ganfyddiadau, lluniodd gyfansoddion ar gyfer y Gronfa Ddata Dadansoddi Arogleuon Dadelfeniad. Daeth Dr Vass o hyd i 41 o gyfansoddion allan o 424 o gyfansoddion sy'n gysylltiedig â dadelfeniad yng nghrombil Casey Anthony. Mae'n nodi bod bron pob cyfansoddyn a ddarganfuwyd yn ystod camau cynnar y dadelfennu wedi'i ddarganfod yn yr aer a ddaliwyd ym boncyff Anthony. Roedd astudiaethau Vass o ddadansoddi arogleuon yn bennaf ar gyrff claddedigaethau ar wahanol ddyfnderoedd y pridd. Yng nghefn cerbyd Casey Anthony, ni esboniwyd absenoldeb cyfansoddion a ddarganfuwyd gan Dr Vass. Ni ddarganfuwyd cyfansoddyn cynradd a ddarganfuwyd mewn dadelfeniad dynol a marciwr arwyddocaol mewn erthyglau eraill a adolygwyd gan gymheiriaid, undecane, yn y boncyff. Ni eglurwyd absenoldeb y compownd hwn. Cyflwynodd y Twrnai Amddiffyn Baez ei dyst arbenigol, Dr Furton, i ddehongli'r adroddiad a baratowyd gan Dr Vass a'i farn arbenigol ar gyfansoddion anweddol (cyfansoddion sy'n anweddu) a ddarganfuwyd yn ystod dadelfennu dynol. Roedd Dr Furton yn dadlau y dylai'r canfyddiadau gasglu tystiolaeth o ddadelfennu.

Canfu canlyniadau labordy FBI hefyd lefelau cyfansoddion yn yr aer sy'n gysylltiedig â dadelfennu. Gyda'r sbectromedr màs cromatograffaeth nwy, roedd y technegydd yn gallu ynysu cyfansoddion, y mae 67% ohonynt yn gysylltiedig â dadelfennu dynol. Canfu un cyfansawdd a ddaeth i gwestiwnoedd y lefelau gormodol o glorofform.

3>Tywel Papur Lliw: Anfonwyd tywel papur lliw a ddarganfuwyd gyda llawer iawn o chwiler pryfed i'w ddadansoddi. Roedd achos y staen yn nodweddiadol ar gyfer proffil adiposere, a elwir hefyd yn gwyr bedd. Adipocere yw dadelfeniad braster gan ddŵr mewn amgylchedd difreintiedig o ocsigen. Roedd y ffaith hon yn destun dadl oherwydd bod y proffil adipocere a ddarganfuwyd ar y tywel papur lliw yn tarddu o fraster dynol pan fo asidau brasterog, a all arwain at adipocere, hefyd i'w cael yng nghynnwys sothach y boncyff.

Presenoldeb clorofform: Arweiniodd dadansoddiad Dr Vass o'r aer yn y boncyff at lefel uchel o glorofform. Cadarnhaodd labordy FBI hefyd ganfyddiadau clorofform yn y boncyff. Fodd bynnag, ni phrofwyd a oedd y clorofform o ganlyniad i arllwysiad cynnwys yn y carped boncyff, neu a oedd yn dod o'r corff dadelfennu honedig.

Gweithgarwch Trychfilod: Cyflwynwyd darn arall o dystiolaeth gan dyst arbenigol yr erlyniad, Dr. Haskell, oedd presenoldeb pryfed, Megaselia scalaris , Diptera , a Phoridae , rhai ohonynt yn ffynnu ar gyrff marw. Cyflwynodd Defense eu tyst arbenigol eu hunain, Dr Huntington, a oedd yn anghytuno â chanfyddiadau'r pryfed. Er bod y pryfed hyn yn gysylltiedig â mater sy'n pydru, maent yn bryfed cyffredin sydd hefyd yn gysylltiedig â sbwriel dynol. Felly, mae presenoldeb pryfed mewn gwirionedd yn ei wneudpeidio â chadarnhau presenoldeb dadelfennu yn y boncyff. Dangosodd dadansoddiad fod y larfa, y chwiler, a'r pryfed llawndwf a geir yn y bagiau sbwriel (a ddarganfuwyd yn y boncyff) yn bryfed cyffredin a geir ar ddeunydd organig gan gynnwys bwyd a charthion. Aeth Dr. Huntington ymhellach i egluro nad oedd cynnwys perfedd y cynrhon wedi'i brofi am DNA felly nid oedd rheswm pendant i nodi bod y pryfed yn tarddu o weddillion dynol. Cyflwynodd Dr Haskell hefyd yn ei adroddiad y byddai'r cofnod cychwynnol o weithgaredd pryfed ar 16 Gorffennaf, 2008. Yng nghyfrifiadau Dr Huntington, roedd yn dadlau bod yn rhaid i gofnod gweithgaredd pryfed fod wedi digwydd ger Gorffennaf 2, 2008.

Tystiolaeth Seiber: Trwy warant chwilio, ymchwiliwyd i liniadur Casey Anthony. Darganfuwyd bod chwiliadau diweddar o “clorofform” a “hunan amddiffyn.” Derbyniwyd y ffeithiau hyn i'r llys a'u cyflwyno gan yr erlyniad fel prawf o ragfwriad. Heblaw am yr hanes a adferwyd yn y gliniadur, ni phrofwyd gosod Casey Anthony, neu Cindy Anthony, yn perfformio'r chwiliad. Yn ystod archwiliad uniongyrchol a chroesholi, honnodd Cindy Anthony mai hi oedd yr un a chwiliodd y termau hynny i mewn i'r gliniadur, ond roedd stampiau amser yn ei gwaith yn profi'r annhebygrwydd y byddai hynny'n digwydd.

Duct Tape: Dywedodd yr erlyniad fod y tâp dwythell a ddarganfuwyd yn rhannol ynghlwm wrth benglog Caylee Anthony wedi'i ddefnyddio fel arf llofruddiaeth. Mewn animeiddiad a ddangosiryn y llys, gosodwyd y tâp dwythell ar ddelwedd o Caylee Anthony i ddangos y byddai'n gorchuddio ei cheg a'i geudod trwynol gan arwain at fygu.

Gwrthwynebodd yr amddiffyniad gan ddweud bod y mandible, neu'r ên isaf, ei ganfod ynghlwm wrth y benglog. Mewn cyrff pydredig, canfyddir yr ên isaf yn aml ar wahân i'r benglog oherwydd bod y meinwe gyswllt wedi pydru. Yn hytrach, yn ôl Dr. Schultz, y gwallt, y dail dail, a'r gwreiddyn oedd yn cadw'r benglog a'r mandible ynghlwm.

Dyfarniad:

Ar ôl 33 diwrnod o tystio, canfu’r rheithgor fod y diffynnydd, Casey Anthony, yn ddieuog am gyhuddiadau o lofruddiaeth gradd gyntaf Caylee Anthony, cam-drin plant gwaethygol, a dynladdiad dwysach o blentyn. Cafwyd hi'n euog am bedwar cyhuddiad o wybodaeth ffug mewn ymchwiliad troseddol, ffugio siec. Cafodd siwt sifil am ddifenwi yn erbyn Casey Anthony ei ffeilio gan Zenaida Fernandez-Gonzalez. Ffeiliodd y wladwriaeth hefyd fod yn rhaid i Casey Anthony dalu am gostau gorwedd i orfodi'r gyfraith yn ogystal â chwilio am Caylee Anthony. Daeth y swm hwn i gyfanswm o $217,000. Arweiniodd yr achos hwn yn y pen draw at greu Cyfraith Caylee mewn sawl gwladwriaeth; gwneud y methiant i adrodd am blentyn ar goll, mewn rhai taleithiau, yn ffeloniaeth.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.