Dadansoddiad Llawysgrifen - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 24-06-2023
John Williams
Mae

Dadansoddiad llawysgrifen yn dod o fewn yr adran dogfennau a holwyd mewn gwyddoniaeth fforensig. Archwilir y dogfennau hyn gan arholwyr dogfennau a holwyd arbenigol neu QDEs. Mae QDEs yn chwilio am ffugiadau a newidiadau ac yn gwneud cymariaethau os oes sampl wreiddiol o lawysgrifen ar gael.

Gweld hefyd: Saethu Columbine - Gwybodaeth Troseddau

Mae llawysgrifen yn nodwedd unigol. Mae hyn yn golygu bod llawysgrifen yn unigryw i bob person. Mae gan bob person ei arddull ei hun. Mae dadansoddwyr llawysgrifen yn dweud y gallai fod gan bobl ychydig o nodweddion ysgrifennu sydd yr un peth ond mae'r tebygolrwydd o gael mwy na hynny yn amhosibl. Byddai'r tebygrwydd mewn llawysgrifen oherwydd y nodweddion arddull a ddysgwyd i ni pan oeddem yn dysgu llawysgrifen yn yr ysgol allan o lyfr. Felly, mae llawysgrifen mor unigryw ag olion bysedd.

Mae dadansoddiad llawysgrifen yn chwilio am wahaniaethau bach rhwng ysgrifennu sampl lle mae'r awdur yn hysbys a sampl ysgrifennu lle mae'r awdur yn anhysbys. Yn hytrach na dechrau chwilio am debygrwydd yn y llawysgrifen, mae QDE yn dechrau chwilio am wahaniaethau gan mai'r gwahaniaethau sy'n pennu a yw'r ddogfen yn ffugiad. Mae QDE yn edrych ar dri pheth: ffurf llythyren, ffurf llinell, a fformatio.

Gweld hefyd: The Craigslist Killer - Gwybodaeth Trosedd

Ffurflen lythyren – Mae hyn yn cynnwys cromliniau, gogwydd, maint cymesurol llythrennau (perthynas rhwng maint llythrennau byr a thal a rhwng uchder a lled un senglllythyren), goledd yr ysgrifen, a defnydd ac ymddangosiad llinellau cysylltu (cysylltiadau) rhwng llythrennau. Gall person ffurfio llythyren yn wahanol yn dibynnu ar ble mae'r llythyren yn disgyn mewn gair - dechrau, canol, neu ddiwedd. Felly bydd dadansoddwr yn ceisio dod o hyd i enghreifftiau o bob llythyren ym mhob lleoliad.

Ffurflen linell – Mae hyn yn cynnwys pa mor llyfn a thywyll yw'r llinellau, sy'n dangos faint o bwysau mae'r ysgrifennwr yn ei roi tra ysgrifennu a chyflymder yr ysgrifennu.

Fformatio – Mae hyn yn cynnwys y bylchau rhwng llythrennau, y bylchau rhwng geiriau, lleoliad geiriau ar linell, a'r ymylon y mae ysgrifennwr yn ei adael yn wag ar dudalen. Mae hefyd yn ystyried bylchau rhwng llinellau—mewn geiriau eraill, a yw strociau o eiriau ar un llinell yn croestorri â strociau mewn geiriau ar y llinell islaw ac uwch ei phen?

Dylid edrych hefyd ar gynnwys, megis gramadeg, sillafu, brawddegu, ac atalnodi.

Problem sy'n codi wrth ddadansoddi llawysgrifen yw efelychiad, sef yr ymgais i guddio llawysgrifen rhywun neu yr ymgais i gopïo un arall. Mae efelychu'n broblem enfawr oherwydd gall ei gwneud hi'n llawer anoddach gwneud penderfyniad ynghylch dogfen dan sylw neu gall ei gwneud yn amhosibl. Fodd bynnag, gall fod yn bosibl pennu efelychiad. Mae'r ffactorau canlynol i'w hystyried:

• Llinellau sigledig

• Dechrau a gorffen tywyll a thrwchus ar gyfer geiriau

• Llawer o lifftiau pin

Y rhain i gydmae ffactorau'n bresennol pan fydd rhywun yn ffurfio llythrennau'n araf ac yn ofalus yn lle'n naturiol sy'n cael ei wneud yn gyflym a heb ail feddwl. Dim ond un ffactor yw efelychu a allai arwain at ddadansoddiad llawysgrifen yn anghywir. Mae rhai ffactorau eraill yn cynnwys cyffuriau, blinder, a salwch. Gwneir ffactorau eraill trwy gamgymeriad dynol, megis cymharu llythrennau mawr a llythrennau bach neu drwy beidio â chael enghraifft dda (sampl gan y sawl a ddrwgdybir).

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.