Dadansoddiad Pridd Fforensig - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 25-08-2023
John Williams

Dadansoddi Pridd Fforensig yw'r defnydd o wyddorau pridd a disgyblaethau eraill i gynorthwyo ymchwiliadau troseddol. Mae priddoedd fel olion bysedd oherwydd bod gan bob math o bridd sy'n bodoli briodweddau unigryw sy'n gweithredu fel marcwyr adnabod. Mae hyn yn golygu y gellir nodi tarddiad y sampl pridd. Er enghraifft, gellir olrhain clai sydd wedi'i fewnosod yn sneaker troseddwr yn ôl i fath clai penodol a ddarganfuwyd ar hyd llyn lle darganfuwyd dioddefwr llofruddiaeth. Mae'r mwyafrif o achosion pridd yn ymwneud ag olion traed neu olion teiars sydd wedi'u gadael yn y pridd.

Mae priodweddau unigryw pridd fel a ganlyn:

Gwaddod – y gronynnau solet gwreiddiol a gafodd eu hindreulio a’u cludo. Gallai hyn fod ar ffurf gronyn o graig sy'n torri i ffwrdd o'r deunydd rhiant mwy (fersiwn fwy o graig). Gall priddoedd ddatblygu ar y gwaddodion hyn oherwydd newidiadau ffisegol a chemegol.

Lliw - yn dynodi ei hanes yn ogystal â'r cyfansoddion sy'n bresennol yn y pridd. Er enghraifft, gallai pridd gwyn neu lwyd olygu bod y pridd yn cynnwys calch neu wedi'i gelod ((cemegyn, metel, ac ati) o sylwedd gan weithred hylif sy'n mynd trwy'r sylwedd. Gall pridd llwyd hefyd olygu bod y mae deunydd organig neu leithder yn bresennol, mae pridd du yn awgrymu yr un peth Mae pridd coch, brown neu felyn yn gyffredinol yn awgrymu bod haearn yn bresennol

Adeiledd -yn dynodi a yw pridd yn bresennol.yn cynnwys gronyn grawn sengl ai peidio. Pennir hyn gan bresenoldeb peds (clympiau). Mae'r peds hyn yn cael eu ffurfio oherwydd cyfryngau smentio fel calsiwm carbonad sy'n denu'r gronynnau pridd fel eu bod yn glynu wrth ei gilydd i ffurfio naill ai peds swmpus sy'n dyrrau bach (masau) neu beiau platy sy'n wastad ac yn gynfas.

Gweld hefyd: The Broomstick Killer - Gwybodaeth Trosedd

Gellir casglu samplau pridd mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu o ble y cesglir y sampl. Os yw samplau'n cael eu casglu dan do neu o gerbyd, defnyddir hwfro fel arfer. Os yw'r sampl yn yr awyr agored mae'n cael ei gasglu trwy roi llwy de o bridd mewn ffiol blastig. Pan gaiff ei ddarganfod ar offeryn, caiff ei lapio mewn plastig ac yna ei anfon i'r labordy i'w brofi. Nid yw casglu samplau pridd oddi ar gorff ddim yn anoddach na chasglu sampl o unrhyw le arall ond mae’n cymryd mwy o waith a gofal fel nad yw’r dystiolaeth yn cael ei halogi. Wrth gasglu samplau o gorff, dylid cymryd samplau yn rheolaidd a dylid defnyddio llwy wahanol bob tro.

Ar ôl i'r samplau pridd gael eu casglu cânt eu hanfon i'r labordy. Yn y labordy dylai samplau gael eu gwahanu gan samplau oddi wrth y dioddefwr a samplau sy'n ymwneud â'r sawl a ddrwgdybir. Hefyd, dylai pob set sampl gael ei arholwr ei hun. Mae hyn er mwyn osgoi halogiad; os yn bosibl dylid cadw'r samplau mewn ystafelloedd gwahanol. I archwilio'r samplau bydd yr arholwr yn gyntafeisiau defnyddio dadansoddiad microsgopig i gynnal profion ar y cynnwys mwynau. Prawf arall y gellir ei wneud i helpu i geisio canfod tarddiad y pridd yw prawf dwysedd. Gelwir y prawf dwysedd y tiwb graddiant dwysedd. Mae'r prawf hwn yn cynnwys ychwanegu hylif at ddau diwb gwydr. Mae'r hylif yn y ddau diwb yr un peth, ond mae'r dognau'n wahanol. Mae hyn yn cynrychioli dau ddwysedd gwahanol. Ychwanegir y sampl pridd at y ddau sampl hylif. Ar ôl i'r samplau pridd gael eu dal yn yr hylif, yna gellir dadansoddi gwahaniad y bandiau i ddangos proffil y pridd. Gellir defnyddio profion gwres hefyd i brofi adwaith y pridd a gellir defnyddio microsgopau electron i archwilio strwythur y mwynau yn y pridd. Yn ystod archwiliad, efallai y bydd archwiliwr yn canfod y gall rhai samplau pridd gynnwys tystiolaeth fiolegol fel poer, semen neu waed. Os canfyddir tystiolaeth fiolegol yn y sampl, dylid anfon y sampl pridd cyfan i'r labordy i'w brofi.

Gweld hefyd: Winona Ryder - Gwybodaeth Trosedd n 10, 2012

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.