Halen Caerfaddon - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 10-07-2023
John Williams

Ffurfiwyd halwynau bath , a elwir hefyd yn designer cathinones neu symbylyddion synthetig , am y tro cyntaf yn y 1920au ac ar ôl bwlch hir maent wedi gweld adfywiad yn yr 21ain. canrif. Mae’r enw anarferol, “ baton salts ,” wedi’i gymryd o’r ffurf y caiff cyffuriau eu gwerthu mewn siopau pen a siopau cyfleustra. Mae ffurfiau eraill ar y cyffur wedi'u labelu fel bwyd planhigion, glanhawr gemwaith, a powdr babi. Ymhlith yr enwau cyffredin ar y cynhyrchion hyn mae: “Bliss,” “Blue Silk,” “Cloud Naw,” “Purple Wave,” a “White Lightening.”

Mae Bath Salts yn cael eu hadnabod fel cyffur dylunydd. Mae cyffur dylunydd yn gyffur a ddatblygwyd mewn labordy a gynlluniwyd i ddynwared effeithiau cyffuriau amrywiol sy'n bodoli eisoes gan gynnwys, yn achos halwynau bath, symbylyddion fel amffetamin. Mae cemegwyr sy'n creu'r cyffuriau amrywiol hyn yn defnyddio sylweddau nad ydynt eto wedi'u dosbarthu'n anghyfreithlon i greu eu cynhyrchion. Mae hyn yn caniatáu i gyffuriau synthetig, fel Spice a halwynau bath, gael eu gwerthu ar y rhyngrwyd, siopau pen, a hyd yn oed yn y siop gyfleustra leol. Mae hefyd yn caniatáu i'r cyffuriau hyn fynd heb eu canfod gan brofion cyffuriau safonol.

Dau o'r cyfansoddion synthetig mwyaf cyffredin a ddefnyddir i greu'r cynhyrchion halen bath hyn yw Mephedrone a MDPV. Mae meffedron a MDPV yn fersiynau dyn-dyn o symbylydd sy'n digwydd yn naturiol o'r enw cathinone. O ran natur, mae cathinone i'w gael yn y planhigyn khat yn Affrica a Phenrhyn Arabia.

Gellir cymryd Halwynau Bath ar lafar,wedi'i fygu, ei ffroeni, neu ei roi mewn hydoddiant a'i chwistrellu. Mae effaith defnyddio halwynau bath yn aml yn cael ei gymharu â symbylyddion eraill fel amffetamin a chocên. Gall symptomau defnyddio halwynau bath gynnwys curiad calon cyflym, paranoia, lledrithiau, rhithweledigaethau, pwl o banig, trawiadau, cynnwrf, ymddygiad ymosodol, a diffyg hylif. Mae risg uwch o drawiad ar y galon a/neu strôc wrth ddefnyddio halwynau bath.

Oherwydd yr amser cymharol fyr ar yr adfywiad, ychydig o dystiolaeth sydd ar gael ynghylch a yw halwynau bath yn adchwanegol ai peidio na pha effeithiau y gallent eu cael. ar systemau amrywiol y corff.

Ym mis Gorffennaf 2012, gwnaeth y Ddeddf Atal Camddefnyddio Cyffuriau Synthetig ei gwneud yn anghyfreithlon i feddu ar, defnyddio, neu ddosbarthu llawer o'r cemegau a ddefnyddir i greu halwynau bath gan gynnwys Mephedrone a MDPV trwy eu gosod o dan Atodlen I o'r Ddeddf Sylweddau Rheoledig.

Gweld hefyd: Clea Koff - Gwybodaeth Trosedd

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

www.dea.gov

www.drugabuse.gov 3>

Gweld hefyd: Vito Genovese - Gwybodaeth Troseddau 7>

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.