Hanes Heroin - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 02-10-2023
John Williams

Mae marwolaethau’r actorion poblogaidd Philip Seymour Hoffman a Glee o Cory Monteith wedi tynnu sylw at beryglon defnyddio heroin; fodd bynnag, mae'n epidemig a ddechreuodd ymhell cyn i Hollywood fodoli hyd yn oed.

Credir i’r pabi opiwm gael ei drin yn Mesopotamia isaf gan y Sumeriaid tua 3400 CC. a chyfeiriwyd ato fel y “gwaith llawenydd.” Mae opiwm wedi cael ei drin a'i ddefnyddio ledled y byd ers cannoedd o flynyddoedd ac wedi gwneud ei ffordd i'r Unol Daleithiau yn y 1800au trwy fewnfudwyr Tsieineaidd a ddaeth i'r Unol Daleithiau i helpu i adeiladu'r rheilffyrdd. Roedd opiwm yn fwy poblogaidd nag alcohol, a byddai llawer o bobl yn ei brynu mewn salŵns neu mewn “ffau opiwm”. Roedd opiwm nid yn unig yn cael ei ddefnyddio at ddibenion hamdden, ond hefyd yn feddygol i leddfu poen. Roedd meddygon yn aml yn rhagnodi meddyginiaethau yn cynnwys opiwm i fenywod dosbarth canol ac uwch a oedd yn dioddef o “broblemau benywaidd.”

Yn ystod y 1800au cynnar, daeth y fferyllydd Almaeneg Friedrich Sertuerner o hyd i ffordd i ynysu a thynnu morffin, cemegyn seicoweithredol, o opiwm. Erbyn canol y 1800au roedd morffin ar gael yn yr Unol Daleithiau a gyda dyfeisio'r chwistrell hypodermig roedd yn ffordd gyfleus o leddfu poen. Yn ystod y Rhyfel Cartref cynyddodd y defnydd o forffin wrth iddo ddod yn fodd i leddfu poen ar gyfer anafiadau yn ymwneud â rhyfel. Oherwydd bod morffin yn gaethiwus iawn, gan achosi dibyniaeth gorfforol a meddyliol, mae miloedd o Ryfel Cartrefyn fuan daeth milwyr yn gaeth i forffin.

Ym 1874 datblygodd yr ymchwilydd o Loegr, CR Wright, diacetylmorphine (a elwid yn ddiweddarach yn heroin) drwy ferwi morffin ar ei stôf; fodd bynnag, rhoddir clod am y darganfyddiad yn aml i Heinrich Dreser. Dreser a oedd yn gweithio i The Bayer Company of Germany ac a greodd heroin ym 1895. Ym 1898 cyhoeddodd Cwmni Bayer yr Almaen eu bod wedi dod o hyd i rywun yn lle morffin a marchnata heroin fel cyffur lleddfu poen heb sgîl-effeithiau caethiwus morffin. Gwerthid heroin dros y cownter fel meddyginiaeth gyffredin i ail-fyw peswch, poenau yn y frest, a phoenau cysylltiedig â darfodedigaeth; byddai'n cael ei werthu'n aml mewn cit a ddeuai â chwistrell. Defnyddiwyd heroin hefyd i drin a dileu caethiwed i forffin; fodd bynnag, er ei fod yn llywio pobl i ffwrdd o forffin, ganwyd epidemig o gaeth i heroin.

Pasiwyd Deddf Treth Harrison Narcotics yn yr Unol Daleithiau ym 1914 fel ffordd o reoli gwerthiant heroin ac opiadau eraill trwy fynnu bod meddygon a fferyllwyr a ragnododd y cyffuriau hyn i gofrestru a thalu treth. Yna gwaharddodd Is-adran Narcotics Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau werthu cyffuriau narcotig cyfreithiol ym 1923. Flwyddyn yn ddiweddarach, ym 1924, gwnaeth y Ddeddf Heroin weithgynhyrchu a meddu ar heroin yn anghyfreithlon, a orfododd gaethion i brynu heroin yn anghyfreithlon gan werthwyr stryd. Yn y 1930au, datblygwyd y Federal Bureau of Narcotics; fodd bynnag, roedd heroin yn dal i fodwedi’i smyglo o Asia i’r Unol Daleithiau, gyda marchnad ddu enfawr yn Ninas Efrog Newydd.

Gostyngodd masnachu heroin i’r Unol Daleithiau yn sylweddol yn ystod yr Ail Ryfel Byd oherwydd bod y rhyfel wedi amharu ar y llwybrau dosbarthu rhyngwladol arferol a ddefnyddiwyd i gludo heroin ac opiwm.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, manteisiodd y Mafia ar llywodraeth ddi-rym yr Eidal a sefydlodd labordai heroin yn Sisili. Manteisiodd y Mafia ar leoliad Sisili a llwyddodd i ddosbarthu heroin i Ewrop a'r Unol Daleithiau. Ar yr un pryd, daeth cynhyrchu heroin yn Tsieina i ben pan enillodd y comiwnyddion a chymryd grym.

Yn ystod y 1950au nod yr Unol Daleithiau oedd atal comiwnyddiaeth rhag lledu yn Asia, a olygai fod angen i’r Unol Daleithiau ffurfio cynghreiriau â rhyfelwyr a llwythau Laos, Gwlad Thai, a Burma. Roedd y rhanbarth hwn yn cael ei adnabod fel y Triongl Aur ac roedd (ac mae'n dal i fod) yn un o ddau gynhyrchydd opiwm gorau'r byd. O ganlyniad i'r gynghrair hon, bu cynnydd enfawr yn y cynhyrchiad anghyfreithlon a gwerthu heroin yn yr Unol Daleithiau

Oherwydd bod heroin yn hawdd ei gyrraedd ac yn rhad yn Fietnam, arbrofodd llawer o filwyr yr Unol Daleithiau ag ef wrth wasanaethu yn y Fietnam. Rhyfel. Pan gipiwyd prifddinas Fietnam, Saigon, nid oedd heroin “China White” o Asia bellach ar gael i werthwyr a chaethion yr Unol Daleithiau gan achosi i ddelwyr ddod o hyd i ffynhonnell newydd o opiwm. Yn y 1970au gwerthodd delwyr heroin o'r enw “Mwd Mecsico” sy'nyn deillio o opiwm wedi'i smyglo o Fecsico. Ar ddiwedd y 1970au, canfuwyd ffynhonnell arall o heroin yn y Dwyrain Canol, yn bennaf yn Iran, Afghanistan a Phacistan. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd y defnydd o heroin yn gynyddol uchel mewn dinasoedd mewnol ledled yr Unol Daleithiau; adroddwyd hefyd gan NPR fod bron i 20% o filfeddygon Fietnam hefyd yn gaethion.

Gweld hefyd: Tire Tracks - Gwybodaeth Troseddau

Cynyddodd prisiau heroin yn yr 1980au a dechreuodd y defnydd o heroin ostwng a pharhaodd i ostwng trwy gydol y 90au wrth i bobl arbrofi gyda chrac a chocên powdr. Gwnaeth Ecstasi, a oedd yn gyffur o'r 70au, ei ffordd yn ôl hefyd i'r byd cyffuriau ac roedd yn gyffur o ddewis i'r rhai sy'n mynychu'r clwb. Cyfrannodd lledaeniad HIV/AIDS hefyd at y gostyngiad yn y defnydd o heroin wrth i bobl osgoi defnyddio nodwyddau.

Er y gallai heroin fod wedi mynd â sedd gefn i gyffuriau eraill yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae wedi dychwelyd gyda dial. Mae epidemig o ddefnydd heroin wedi lledu ledled y wlad, gyda llawer o'i ddefnyddwyr yn bobl dosbarth canol i uwch sy'n chwilio am ffyrdd o ddisodli eu dibyniaeth ar gyffuriau lleddfu poen presgripsiwn.

Gweld hefyd: Eliot Ness - Gwybodaeth Trosedd

Am ragor o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i:

Hanes Llawn Heroin Addition

>

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.