Merched ar Rhes Marwolaeth - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 22-07-2023
John Williams

Hanes

O 1692-1693, roedd Treialon Gwrachod Salem, cyfres o wrandawiadau ac erlyniadau pobl a gyhuddwyd o ddewiniaeth, wedi bwyta llawer o Massachusetts drefedigaethol. Bridget Bishop oedd y person cyntaf i gael ei dedfrydu a'i dienyddio yn ystod Treialon Gwrachod Salem. Ar 10 Mehefin, 1662, cafodd ei chrogi ar Gallows Hill. Yn ystod y cyfnod hwn, dienyddiwyd 21 o bobl ar sail dewiniaeth; Yr oedd 14 ohonynt yn ferched.

Fel y dangoswyd gan Dreialon Gwrachod Salem, gwragedd a ddienyddiwyd drwy gydol ein hanes; fodd bynnag, ym 1865 Mary Surratt oedd y fenyw gyntaf i gael ei dienyddio gan Lywodraeth Ffederal yr Unol Daleithiau. Cafodd Surratt, a oedd yn berchen ar dŷ preswyl yn Washington, D.C. ei roi ar brawf, ei ddyfarnu’n euog, a’i grogi am ei rhan dybiedig yn y cynllwyn i lofruddio’r Arlywydd Abraham Lincoln.

Ers 1900, mae 52 o fenywod wedi’u dienyddio yn yr Unol Daleithiau- gyda 12 o'r rheini'n digwydd ar ôl adfer y gosb eithaf ym 1976. Mae'r menywod hyn yn cynnwys:

Velma Barfield (Hydref 29, 1932 – Tachwedd 2, 1984)

Ar ôl i ddwy briodas ddod i ben gyda marwolaeth ei gwŷr, Thomas Burke a Jennings Barfield, dechreuodd Velma Barfield berthynas â Stuart Taylor. Fel yr oedd hi wedi gwneud ers blynyddoedd lawer, ffugiodd sieciau ar gyfrif Taylor i dalu am ei chaethiwed i gyffuriau presgripsiwn. Oherwydd iddi ddechrau ofni ei fod yn ei hamau, cymysgodd wenwyn llygod mawr yn seiliedig ar arsenig i mewnCwrw a the Taylor. Yn y pen draw, aeth Taylor yn sâl a bu farw ychydig ddyddiau ar ôl mynd i'r ysbyty. Dangosodd awtopsi Taylor mai gwenwyn arsenig oedd achos ei farwolaeth; wedi hynny arestiwyd Velma.

Ar ôl ei harestio, datgladdwyd corff ei chyn ŵr, Jennings Barfield, a chanfuwyd bod olion arsenig ynddo. Gwadodd Barfield fod ganddi unrhyw ran yn ei farwolaeth. Cyfaddefodd, fodd bynnag, i lofruddiaethau Lillian Bullard (ei mam), Dollie Edwards (perthynas i Stuart Taylor), a John Henry Lee (a dalodd Barfield i fod yn ofalwr/geidwaid tŷ iddo). Er gwaethaf ei chyfaddefiadau, fe’i rhoddwyd ar brawf a’i chael yn euog am lofruddio Stuart Taylor yn unig.

Velma Barfield, a adwaenid fel y “Death Row Granny”, oedd y fenyw gyntaf i gael ei dienyddio yn yr Unol Daleithiau ar ôl ailddechrau cyfalaf. cosb yn 1976, a'r fenyw gyntaf i gael ei dienyddio yn yr Unol Daleithiau ers 22 mlynedd. Ym 1984, rhoddwyd Barfield i farwolaeth trwy chwistrelliad marwol yng Ngogledd Carolina, chwe blynedd ar ôl ei harestiad. Hi hefyd oedd y fenyw gyntaf i gael ei rhoi i farwolaeth drwy bigiad marwol.

Karla Faye Tucker (Tachwedd 18, 1959 – Chwefror 3, 1998)

Gweld hefyd: Bonnie & Clyde - Gwybodaeth Trosedd

Ym 1983, Torrodd Tucker a'i chariad, Danny Garrett, i mewn i fflat Jerry Lynn Dean gan fwriadu dwyn ei feic modur. Yn ystod y fyrgleriaeth, tarodd Garrett Dean sawl gwaith yng nghefn ei ben â morthwyl.

Achosodd yr ergydion i ben Dean ei anadl.darnau i'w llenwi â hylif, gan greu sain “gurgling”. Roedd Tucker eisiau ei “atal rhag gwneud y sŵn hwnnw” ac ymosododd arno gyda phioc. Sylwodd Tucker, felly, ar fenyw a oedd wedi bod yn cuddio yn yr ystafell. Y ddynes oedd cydymaith Jerry Dean, Deborah Thornton. Aeth Tucker ymlaen i drywanu Thornton dro ar ôl tro gyda'r picell ac yna gosod y fwyell yn ei chalon. Plymiodd Tucker bigwrn o leiaf 20 gwaith i gyrff Dean a Thornton.

Ym mis Medi 1983, cyhuddwyd Tucker a Garrett a'u rhoi ar brawf ar wahân am y ddwy lofruddiaeth; dedfrydwyd y ddau i farwolaeth yn 1984. Bedair blynedd ar ddeg ar ôl ei phrawf, rhoddwyd Karla Faye Tucker i farwolaeth trwy chwistrelliad marwol, gan ddod y fenyw gyntaf i gael ei dienyddio yn Texas mewn 135 mlynedd (ers Y Rhyfel Cartref) a'r fenyw gyntaf ers 1984.

Judy Buenoano (4 Ebrill, 1943 – 30 Mawrth, 1998)

Gweld hefyd: Coler Wen - Gwybodaeth Troseddau

Ym 1983, anafwyd dyweddi Buenoano, John Gentry, pan ffrwydrodd ei gar yn ddirgel. Yn ystod ei adferiad, dechreuodd yr heddlu ddod o hyd i sawl anghysondeb yng nghefndir Buenoano; datgelodd ymchwiliad pellach fod Buenoano wedi bod yn rhoi tabledi Gentry a oedd yn cynnwys arsenig. Arweiniodd hyn at ddatgladdu ei mab, Michael Goodyear, ei chyn ŵr, James Goodyear, a’i chyn-gariad, Bobby Joe Morris a oedd i gyd wedi marw flynyddoedd ynghynt. Roedd yn benderfynol bod pob dyn wedi dioddef o wenwyn arsenig. Tan y bomio car, nid oedd Buenoano wedi gwneud hynnywedi cael ei ymchwilio neu hyd yn oed dan amheuaeth am y marwolaethau hyn.

Ym 1984, cafwyd Buenoano yn euog o lofruddiaethau Michael a cheisio llofruddio Boneddigion. Yn 1985 fe'i cafwyd yn euog o lofruddio James Goodyear. Derbyniodd ddedfryd o ddeuddeng mlynedd ar gyfer achos Gentry, dedfryd oes ar gyfer achos Michael Goodyear, a dedfryd marwolaeth ar gyfer achos James Goodyear. Fe'i cafwyd yn euog hefyd o sawl cyfrif o ddwyn mawr a sawl achos o losgi bwriadol fel modd o ennill arian yswiriant. Roedd hi’n cael ei hamau o sawl marwolaeth arall gan gynnwys llofruddiaeth yn Alabama yn 1974 a marwolaeth ei chariad, Gerald Dossett ym 1980. Ni phrofwyd ei rhan yn y marwolaethau hyn erioed, ac erbyn yr amheuid hi, roedd eisoes ar res angau Fflorida. adroddwyd $240,000 mewn arian yswiriant. Ni chyfaddefodd Buenoano yr un o'r lladdiadau erioed. Ym 1998, yn 54 oed, hi oedd y fenyw gyntaf i gael ei dienyddio yn Florida ers 1848, a'r drydedd i gael ei dienyddio yn yr Unol Daleithiau ers adfer y gosb eithaf yn 1976.

Aileen Carol Wuornos (Chwefror 29, 1956 – Hydref 9, 2002)

Putein oedd Aileen Carol Wuornos, a elwid yn “Fernes Marwolaeth”, a ladrataodd ac a laddodd o leiaf 6 dyn yn Fflorida rhwng 1989 a 1990. Honnodd fod y dioddefwyr wedi ei threisio neu wedi ceisio ei threisio a'i bod wedi gwneud hynnyeu saethu mewn hunan-amddiffyniad. Roedd tîm amddiffyn Wuornos eisiau iddi bledio’n euog ar chwe chyhuddiad o lofruddiaeth yn gyfnewid am chwe dedfryd oes yn olynol; fodd bynnag, penderfynodd yr erlyniad i roi cynnig arni am lofruddiaeth ei dioddefwr cyntaf, treisiwr euog, Richard Mallory. Roeddent yn credu mai llofruddiaeth Richard Mallory oedd yr achos cryfaf yn ei herbyn ac y byddai'n cyfiawnhau'r gosb eithaf.

Yn rhinwedd 'Rheol Williams' yng Nghyfraith Fflorida, caniateir i'r erlyniad gyflwyno tystiolaeth o achosion eraill os ydynt dangos patrwm troseddol. Roedd hyn yn wir am achos llys Aileen Wuornos ym 1992; gwnaed y rheithwyr yn ymwybodol o'r llofruddiaethau eraill yr oedd Wuornos yn cael eu hamau o fod yn rhan ohonynt. Ar ôl llai na dwy awr, roedd y rheithgor wedi ei chael yn euog o lofruddiaeth gradd gyntaf a chafodd ei dedfrydu i farwolaeth trwy drydaniad. Ni phlediodd unrhyw gystadleuaeth i lofruddiaethau'r 5 dyn arall a chafodd ei dedfrydu i farwolaeth ym mhob achos, gan ddod â hi i gyfanswm o chwe dedfryd marwolaeth. Ar Hydref 9fed 2002, dienyddiwyd Wuornos trwy bigiad angheuol, gan ddod yr ail fenyw i gael ei dienyddio yn Fflorida. Mae menywod wedi’u dienyddio ers i’r gwaharddiad ar y gosb eithaf gael ei godi yn 1976, ym mis Ionawr 2013, adroddwyd bod 63 o fenywod yn byw ar res yr angau. Yn ôl adroddiad diwedd blwyddyn a gyhoeddwyd gan y Ganolfan Wybodaeth Cosb Marwolaeth ddi-elw, mae Florida yn arwain yUnol Daleithiau yn nifer y carcharorion y mae'n eu hanfon i res marwolaeth.

Tiffany Cole

Mae rhes marwolaeth Florida yn gartref i 406 o garcharorion, pump ohonyn nhw'n fenywod. Yr un cyntaf i gael ei hun ar res marwolaeth Florida oedd Tiffany Cole. Yn 2007, cafwyd Tiffany Cole yn euog, ynghyd â thri dyn, o herwgipio a llofruddiaeth gradd gyntaf cwpl o Florida. Roedd y cwpl wedi bod yn gymdogion i Tiffany's yn Ne Carolina, a phan benderfynon nhw symud i Florida yn 2005, cynigiodd Tiffany brynu eu car. Gyrrodd Tiffany a'i chariad i Florida i gael y car ac aros gyda'r cwpl. Ar ôl eu hymweliad cychwynnol, dychwelasant i'r cartref gyda dau ddyn arall, gan ofyn a allent ddefnyddio ffôn y cwpl. Yna fe wnaethon nhw eu gorfodi i roi'r gorau i'w gwybodaeth ATM, a gwthio'r cwpl i foncyff car. Maent yn gyrru ar draws y llinell talaith Georgia claddu y cwpl yn fyw. Fe'i cafwyd yn euog gan reithgor o lofruddiaeth gradd gyntaf. Cafodd dwy ddedfryd o farwolaeth am y llofruddiaethau a dedfryd o oes yn y carchar am y herwgipio. Ar hyn o bryd mae hi'n aros i gael ei dienyddio.

Virginia Caudill

Mae 37 o garcharorion ar res marwolaeth Kentucky; yr unig fenyw yw Virginia Caudill, sydd wedi bod ar res yr angau ers 2000. Ym 1998, aeth Caudill a ffrind i gartref Lonetta White, 73 oed, mam cyn-gariad Caudill, gan ofyn am fenthyg $20. Dychwelasant yn ddiweddarach i'r cartref a churo'r wraig oedrannus i farwolaeth gydag amorthwyl. Fe wnaethon nhw ladrata’r tŷ, ac yna lapio corff White mewn ryg, ei gosod yn nhryc ei char ei hun, ei gyrru i ardal wledig a rhoi’r car ar dân. Cafwyd Virginia a'i chynorthwy-ydd yn euog o lofruddiaeth gradd gyntaf, lladrad, byrgleriaeth, llosgi bwriadol ac ymyrryd â thystiolaeth. Dedfrydwyd y ddau i farwolaeth.

Christie Scott

Mae 195 o garcharorion ar res marwolaeth Alabama, pedwar ohonynt yn fenywod. Un o’r merched hyn yw Christie Scott, sydd yn 33 oed, wedi bod ar res yr angau ers 2009. Ym mis Awst 2008, dechreuodd tân yng nghartref Christie Scott, gan ladd ei mab chwe blwydd oed, Mason, awtistig. Dihangodd Christie a'i mab arall o'r tân. Oherwydd bod Christie wedi prynu polisi yswiriant bywyd $100,000 ar Mason dim ond 12 awr cyn ei farwolaeth, fe'i cyhuddwyd o'i lofruddiaeth. Tynnodd erlynwyr sylw hefyd ei bod wedi bod yn edrych ar eiddo tiriog noson y tân, a’i bod wedi tynnu modrwy briodas werthfawr o’i thŷ cyn y tân. Fe'i cafwyd yn euog ar dri chyhuddiad o lofruddiaeth gyfalaf ac awgrymodd y rheithgor ddedfryd o garchar am oes, ond fe'i dedfrydodd y barnwr i farwolaeth.

8

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.