Sing Sing Prison Lock - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 05-08-2023
John Williams

Mae casgliad yr Amgueddfa Drosedd yn dal clo cell o garchar Sing Sing Efrog Newydd (adeiladwyd 1825) mor rhydlyd ac afliwiedig o oedran nes ei bod yn edrych fel petai rhywun wedi ei gladdu. Mewn gwirionedd, datganodd un o benolegwyr y cyfnod, er mwyn i garcharorion wynebu ac edifarhau’n llawn am eu gorffennol troseddol, bod yn rhaid iddynt “gael eu claddu’n llythrennol o’r byd”. Roedd meddwl penolegol ar y pryd yn credu bod cysylltiad cryf iawn rhwng pensaernïaeth carchar, arwahanrwydd cymdeithasol gorfodol euogfarnwyr, a gallu’r carcharor i wir ddiwygio ac i geisio ailadeiladu ei fywyd drylliedig. Am y rhesymau hyn, cyfarwyddodd Capten Elam Lynds, warden Carchar Auburn yn Efrog Newydd a warden cyntaf Sing Sing, y 100 o garcharorion Sing Sing cyntaf i adeiladu’r adeiladau o gerrig marmor a gloddiwyd gerllaw. Roedd y cyfadeilad canlyniadol mor dawel â beddrod carreg. Yn ddiddorol, cymerwyd yr enw Sing Sing o enw'r pentref lleol. Cafodd pentref Sing Sing ei enwi ar ôl geiriau’r llwyth Indiaidd lleol “sint sinks” neu “stone on stone.” Roedd y carchar yn dilyn polisi distawrwydd Carchar Auburn, a oedd yn gwahardd carcharorion rhag gwneud unrhyw synau diangen o gwbl. Ni allai carcharorion siarad â'i gilydd, nac, yn eironig, gallent ganu. Ni allent gymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad aflonyddgar yn groes i reoliadau'r “system dawel”, a oedd yn ceisio gwella eu moesauyn ystod eu carchariad. O ganlyniad, daeth Sing Sing yn “un o’r sefydliadau mwyaf gormesol yn America.”

Daeth hefyd yn un o’r carchardai enwocaf. Bu’r lleidr banc drwg-enwog, Willie Sutton , yn gwasanaethu (ac yn ddiweddarach wedi dianc rhag) Sing Sing, a bu farw Julius ac Ethel Rosenberg, yr ysbiwyr Comiwnyddol enwog, yn y gadair drydan yno. Mae ffilmiau gangster Hollywood yn aml yn cynnwys Sing Sing yn eu haddunedau, er enghraifft daeth y gangster sgrin nodedig James Cagney i ben yno ar ôl cael ei anfon “i fyny’r afon” gan awdurdodau gorfodi’r gyfraith. Er gwaethaf ei henw da eiconig ac iasoer fel warws atgas i droseddwyr gwaethaf cymdeithas, yn ddiweddar bu ymgais i gau drysau Sing Sing am byth. Gofynnodd sawl deddfwr gwladol a lleol, ynghyd â miloedd o drigolion o'r pentref cyfagos, a elwir bellach yn Ossining, i Lywodraethwr Efrog Newydd Andrew Cuomo gau'r cyfleuster diogelwch mwyaf ac adleoli'r 1,725 ​​o garcharorion presennol i garchar newydd neu wedi'i adnewyddu yn rhywle arall yn y gwladwriaeth. Roeddent wedi gobeithio trosi campws glan yr afon 60 erw Sing Sing yn ardal o siopau a chondominiwm, a allai fod wedi codi gwerth eiddo a chynhyrchu mwy o drethi i lywodraeth leol â phrinder arian parod. Mae’r safle wedi’i ddisgrifio fel un “hardd” gyda “golygfeydd rhyfeddol” sy’n cynnig machlud haul ysblennydd. Nododd Cuomo, fodd bynnag, na fyddai'n cau unrhyw uchafswm-carchardai diogelwch a oedd yn gartref i lofruddwyr a threiswyr peryglus ac eraill a gafwyd yn euog o droseddau mawr.

<

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.