Yr Effaith DPC - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Dywedwyd gan Campbell Law Observer yn “The Thirteenth Juror: Yr Effaith CSI ” bod sioeau teledu fel CSI wedi rhoi amheuaeth afresymol ym meddyliau rheithwyr sy’n arwain at rhyddfarnau anghyfiawn ym mhobman. Yr effaith CSI yn syml yw'r gred bod sioeau trosedd teledu yn effeithio ar benderfyniadau a wneir yn yr ystafelloedd llys gan reithwyr. Mae erlynwyr a Barnwyr yn credu bod sioeau fel CSI yn achosi i reithwyr fod allan o gysylltiad â realiti pan ddaw'n amser i wneud penderfyniad am achos yn y llys.

Dywedir bod y Rheithwyr allan o gysylltiad â realiti oherwydd bod galw am dystiolaeth wyddonol derfynol. Mae Campbell yn sôn am achos o dreisio o 2004 sy’n dangos lle daeth y rheithfarn yn ôl yn ddieuog er bod tystiolaeth DNA ar ffurf poer wedi’i chanfod ar gorff y dioddefwr a bod eitemau’r cyhuddedig wedi’u canfod yn lleoliad y drosedd. Ar sail sylwebaeth rheithiwr ar ôl y treial credir eu bod eisiau mwy o dystiolaeth fforensig. Yn benodol, roeddent am i'r baw a ddarganfuwyd ar y fenyw gyd-fynd â'r baw yn lleoliad y drosedd. Cadarnhaodd y barnwr ar yr achos hyn trwy ddatgan: “Fe ddywedon nhw eu bod yn gwybod gan CSI y gallai’r heddlu brofi am y math yna o beth. . . . Cawsom ei DNA. . . Mae'n chwerthinllyd.” Dyma'r effaith CSI yn y gwaith.

Er bod yna achosion fel yr achos o dreisio a ddisgrifiwyd gan Campbell sy'n dangos tystiolaeth bod yr effaith CSI yn bodoli, mae yna achosion o hyd.barn ar gael sy'n dweud nad yw'n gwneud hynny. Yn yr erthygl “‘CSI Effect’ A yw’n Bodoli Mewn Gwirionedd?” mae'r awdur Donald E. Shelton sydd wedi bod yn farnwr ffeloniaeth ers 17 mlynedd yn mynd â ni ar ddadansoddiad cam wrth gam o effaith y CSI. Drwy ddata ac ymchwil daeth Shelton i’r casgliad, er bod disgwyliadau uwch yn y rheithwyr a wyliodd CSI nad oedd unrhyw dystiolaeth i ddangos bod yr effaith CSI yn bodoli, mae ei ganlyniadau fel a ganlyn:

• Yn y senario “pob trosedd” , Roedd gwylwyr CSI yn fwy tebygol o euogfarnu heb dystiolaeth wyddonol os oedd tystiolaeth llygad-dyst ar gael.

• Mewn achosion o dreisio, roedd gwylwyr CSI yn llai tebygol o euogfarnu os na chyflwynwyd tystiolaeth DNA.

• Yn yn y senarios torri a dod i mewn a lladrad, roedd gwylwyr CSI yn fwy tebygol o euogfarnu os oedd tystiolaeth gan ddioddefwyr neu dystiolaeth arall, ond dim tystiolaeth olion bysedd.

Mae Shelton yn dweud bod yn rhaid i’r system cyfiawnder troseddol addasu i’r newidiadau hyn mewn disgwyliadau a gall wneud hyn mewn un o ddwy ffordd. Un ffordd y gall hyn ddigwydd yw drwy fodloni disgwyliadau'r rheithwyr a rhoi'r dystiolaeth y maent ei heisiau. Mae hyn yn gofyn am ymrwymiad, cynyddu adnoddau gorfodi'r gyfraith a rhoi'r offer fforensig diweddaraf i'r heddlu a heddluoedd ymchwiliol eraill. Yr opsiwn arall yw rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar y cyfreithwyr, yr erlynwyr a’r barnwyr er mwyn mynd i’r afael â’r disgwyliad hwn. Mae Shelton hefyd yn dweud hynnypan fo angen dylid egluro i reithwyr pam fod diffyg tystiolaeth.

Un o'r pethau anoddaf y mae'n rhaid i weithiwr fforensig proffesiynol ei wynebu yn ei yrfa yw tystio fel tyst arbenigol yn y llys. Nid yw'n anghyffredin cael eich herio yn y llys ar lawer o bynciau, gan gynnwys eich cefndir, eich addysg a'ch hanes cyflogaeth eich hun. Dyna pam maen nhw’n paratoi’n drylwyr ar gyfer eu hamser yn y llys mewn sawl ffordd. Mae llawer ohonynt yn pasio rhaglenni hyfforddi trwyadl cyn iddynt gael gweithio achos ar eu hunain. Maent yn treulio oriau yn dal i fyny ar y cyfnodolion fforensig diweddaraf ac ymchwil, yn ogystal â chael graddau cyfiawnder troseddol a gwyddoniaeth uwch. Mae natur gwyddoniaeth fforensig yn magu pobl sydd bob amser yn herio eu hunain trwy ddysgu a chyfrannu’n gyson i’r maes.

Wedi dweud hynny, mae llawer o bobl wedi profi’r “Effaith CSI,” sydd wedi arwain at bobl yn galw eu hunain yn arbenigwyr mewn y maes. Mae llawer o weithwyr proffesiynol fforensig wedi wynebu ambell berson mewn lleoliad trosedd yn dweud wrthynt sut i wneud eu gwaith, gan ddweud eu bod “wedi gweld hyn yn cael ei wneud ar CSI.” Fodd bynnag, mae rhai dethol sy'n mynd â'u barn yn rhy bell, gan effeithio ar faes gwyddoniaeth fforensig a bywydau'r bobl sydd ar brawf. Mae yna goblygiadau mwy o effaith CSI .

Mae hyn yn wir am Leigh Stubbs, menyw o Mississippi a gafodd ei dedfrydu i 44 mlynedd yn y carchar yn amheus.tystiolaeth fforensig. Cafwyd Ms. Stubbs yn euog o ymosod yn gorfforol ar ei ffrind Kim Williams, er nad oedd tystiolaeth gorfforol. Dyma lle mae Michael West yn dod i mewn i'r olygfa, gan gario gydag ef enw da o arferion fforensig cysgodol ac ailddechrau chwyddedig. Dywedodd crynodeb Mr West ei fod yn arbenigwr hunangyhoeddedig yn y meysydd canlynol: patrymau clwyfau, metelau hybrin, gweddillion ergyd gwn, ail-greu ergydion gwn, ymchwilio i leoliadau trosedd, rhwygiadau gwaed, marciau offer, crafiadau ewinedd, ymchwiliadau crwner, gwella fideo, a rhywbeth a elwir yn “patrymau sblash hylif.” Wedi'i gydnabod gan Gymdeithas Bar America a Bwrdd Odontolegwyr Fforensig America fel tyst diegwyddor, nid oedd Mr West yn ddiymhongar yn y lleiaf, cyflym i dynnu sylw at y ffaith bod ganddo gyfradd gwallau ar yr un lefel â Iesu Grist. Ceisiodd gymharu argraffiadau deintyddol Ms. Stubbs â dim ond ffotograffau o anafiadau Ms Williams. Llwyddodd Mr West rywsut i wella ffilm gwyliadwriaeth o'r merched, gan gynhyrchu canlyniadau y dywedodd yr FBI eu bod yn annigonol am fanylion.

Ar un adeg yn y treial, dywedodd Mr West wrth ystafell y llys ei fod yn credu bod Ms. Stubbs i fod yn lesbiad, a hyd yn oed defnyddio ei “wybodaeth arbenigol” i honni ei bod yn gyffredin i weld y math hwn o drais mewn perthnasoedd cyfunrywiol. Er gwaethaf y dystiolaeth ryfedd a di-flewyn-ar-dafod, cafodd Ms. Stubbs ei dedfrydu i 44 mlynedd yn y carchar, heb ddim.cofnod troseddol blaenorol. Gyda chymorth y Prosiect Innocence, mae hi'n ceisio clirio ei henw. Mae nifer o bobl ddiniwed y mae Mr. West wedi'u hanfon i'r carchar ar ei dystiolaeth ffug naill ai wedi'u diarddel, neu'n apelio yn erbyn eu hachosion ar hyn o bryd.

Gweld hefyd: Lindsay Lohan - Gwybodaeth Trosedd

Mewn llawdriniaeth sting ddiweddar, canfuwyd bod Michael West yn rhoi gwybodaeth fforensig ffug yn fwriadol. , ac eto mae ei achosion yn dal i gael eu hamddiffyn gan yr erlyniad hyd heddiw. Mae presenoldeb Michael West mewn gwyddoniaeth fforensig yn gwneud swydd y gwir weithiwr proffesiynol yn llawer anoddach, ac yn anffodus nid ef yw'r unig un allan yna. Mae yna bobl sy'n tystio fel arbenigwyr olion bysedd, ymchwilwyr lleoliadau trosedd, a hyd yn oed crwneriaid, sydd wedi ffugio eu rhinweddau a thawelu i'r amddiffyniad. Er bod hyn yn cael effaith ar wyddoniaeth fforensig, mae'n cael llawer mwy o effaith ar fywydau'r rhai sy'n wirioneddol ddiniwed.

Am ragor ar achos Stubbs, ewch yma.

Gweld hefyd: Gelynion Cyhoeddus - Gwybodaeth Troseddau

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.