ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

John Williams 28-07-2023
John Williams

ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ — ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਈ ਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਛੂਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

ਏ. ਸੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ.

ਬੀ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

C. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ

ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਦੋ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮ। ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਗ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

A. ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਓਜੇ ਸਿੰਪਸਨ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

B. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

C. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੌਨ ਵੇਨ ਗੈਸੀ ਦਾ ਪੇਂਟਬਾਕਸ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

D. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਇਹ ਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਾ ਅੰਤਮ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

John Williams

ਜੌਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।