Jaycee Dugard - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Yn 1990 yn Lake Tahoe, cafodd merch ifanc o'r enw Jaycee Lee Dugard ei herwgipio gan Phillip a Nancy Garrido. Cafodd ei darganfod yn fyw yn 2009. Dugard Ganwyd Mai 3, 1980. Bu'n byw mewn cwt yn iard gefn ei chamdrinwyr am 18 mlynedd. Treisio Phillip Garrido hi a'i thrwytho. Roedd gan Dugard ddwy ferch yn ystod ei chaethiwed – un yn 14 oed, ac un yn 17. Codwyd y merched i alw’n ‘mam’ a ‘dad’ y Garrido, ac roedd yn credu mai Jaycee oedd eu chwaer hŷn.

Gorchmynnodd ei dalwyr iddi fabwysiadu enw newydd, a dewisodd Alissa. Roedd y Garridos yn dweud celwydd wrthi'n gyson, gan ei hysgwyd, fel na fyddai'n teimlo'r angen i geisio dianc.

Gweld hefyd: James Patrick Bulger - Gwybodaeth Trosedd

Darganfuwyd ac achubwyd Dugard pan ddarganfu swyddogion diogelwch mewn coleg lleol, er gwaethaf cael cwmni o'r fath. ferch ifanc, nid oedd y Garridos erioed wedi cael plant. Roedd Garrido ar gampws Prifysgol California, Berkeley i drafod y broses drwyddedu ar gyfer siarad yn yr ysgol. Roedd Garrido eisiau siarad yn y brifysgol am sgitsoffrenia a'i ddulliau tybiedig o reoli ei salwch meddwl. Sylwodd rheolwr digwyddiadau arbennig y brifysgol ar ei ymddygiad amheus a chysylltodd â heddlu’r campws. Ar ôl gwneud gwiriad cefndir ar Garrido, gwelodd heddlu’r campws ei fod wedi’i gael yn euog o droseddau rhyw yn flaenorol, a chysylltodd â’i swyddog parôl i adrodd am bryderon am les y plant. Mae'rRoedd swyddog parôl wedi bod yn ymweld â chartref Garrido ers blynyddoedd, ac ni wyddai erioed fod ganddo blant.

Galwyd Phillip i gyfarfod â’i swyddog parôl yr wythnos honno, a daeth ag ef ei wraig, y ddwy ferch, a Jaycee- oedd yn dal i fynd dan yr enw ‘Alissa’. Yn ystod y cwestiynu, glynodd Jaycee at y stori a sicrhaodd swyddogion mai Alissa oedd hi, a dywedodd, er bod Garrido yn droseddwr rhyw a gafwyd yn euog, ei fod wedi newid ei ffyrdd. Dim ond ar ôl i Garrido gyfaddef ei fod wedi herwgipio a threisio ‘Alissa’ y gwnaeth hi adnabod ei hun fel Jaycee Lee Dugard. Mae ymchwilwyr yn credu y gallai Jaycee fod wedi profi Syndrom Stockholm yn ystod ei chyfnod o gaethiwed.

Plediodd Phillip a Nancy Garrido yn euog i herwgipio Dugard ar Ebrill 28, 2011 – derbyniodd Phillip hefyd 13 o gyhuddiadau o ymosodiad rhywiol, tra bod gan Nancy gyhuddiad o gynorthwyo ac annog ymosodiad rhywiol.

Derbyniodd Phillip 431 o flynyddoedd i fywyd yn y carchar ers ei fod eisoes yn droseddwr rhyw cofrestredig cyn y herwgipio. Mae gan Nancy 36 mlynedd i wasanaethu. Derbyniodd Dugard $20 miliwn o gronfa iawndal i ddioddefwyr.

Gweld hefyd: Volkswagen sy'n eiddo i Ted Bundy - Gwybodaeth Trosedd

Ers iddi gael ei hachub, mae Dugard wedi cyhoeddi llyfr o'r enw “A Stolen Life“. Mae hi'n byw bywyd preifat gyda'i dwy ferch, gyda'r nod o addasu i fywyd newydd i ffwrdd o lygad y cyhoedd.

News

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.