ਖੂਨ ਦੇ ਸਬੂਤ: ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

John Williams 02-10-2023
John Williams

ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ: ਤਰਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਖੂਨ। ਤਰਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੈਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਮੂਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਮੂਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇਘੰਟੇ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਚਾਰਲੀ ਰੌਸ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੂਨ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਧੱਬੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਜਾਣਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਲਿਜਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੇਪ ਦੇ ਸਟਿੱਕੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਧੱਬੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਟੇਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਰੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਧੱਬੇ ਦੇ ਫਲੇਕਸ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਦਾਗ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦਾਗ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟਿਲਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

John Williams

ਜੌਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।