ਖੂਨ ਦੇ ਸਬੂਤ: ਮੂਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

John Williams 06-07-2023
John Williams

ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਭੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਦੇ ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਤਹਾਂ. ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੂਨ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

- ਡ੍ਰਿੱਪ ਸਟੈਨਸ/ਪੈਟਰਨ - ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਕਿ ਤਰਲ ਖੂਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

– ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਟਪਕਣਾ

– ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ (ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ) ਖੂਨ

– ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੂਨ (ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ)

– ਧੱਬੇ/ਪੈਟਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ -A ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਲੱਡ ਸਟੈਨ ਪੈਟਰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ, ਖੂਨੀ ਸਤਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਤਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ, ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜੁੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ।

– ਸਪੈਟਰ ਪੈਟਰਨ- ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਬਲ ਗੁਰੂਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ)

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੀਰੀਅਲ ਕਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

– ਕਾਸਟੌਫ- ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਧੱਬਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਨੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

– ਪ੍ਰਭਾਵ – ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਲਹੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਟਰਨ

– ਅਨੁਮਾਨਿਤ- ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ– ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ।

ਜਾਂਚਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਂਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਟਰਨ:

- ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ/ਗੋਸਟਿੰਗ- ਜਦੋਂ ਛਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ "ਖਾਲੀ" ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀ।

– ਸਵਾਈਪ ਅਤੇ ਵਾਈਪ- ਸਵਾਈਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਝੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਸਤਹ 'ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- ਐਕਸਪਾਇਰਟਰੀ ਬਲੱਡ - ਖੂਨ ਜੋ ਖੰਘਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਵੇਗ ਦੇ ਸਪੈਟਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੌਨੀ ਗੋਸ਼ - ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ

John Williams

ਜੌਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।