Gelynion Cyhoeddus - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 06-08-2023
John Williams

Yn seiliedig ar lyfr Bryan Burrough Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI 1933-1934 , y ffilm Public Enemies (2009), a gyfarwyddwyd gan Michael Mann, yn darlunio chwedl y gangster John Dillinger ac ymdrechion yr FBI i ddod ag ef i lawr. Mae'r addasiad ffilm yn serennu Johnny Depp fel Dillinger a Christian Bale fel Asiant Melvin Purvis, y dyn a benodwyd gan J. Edgar Hoover i gymryd drosodd Dillinger a'i gang. Yn seiliedig ar stori wir, mae Gelynion Cyhoeddus yn olrhain bywyd John Dillinger, sydd wedi dod yn fytholegol dros y blynyddoedd. O blentyndod toredig a lladradau banc i lofruddiaeth a dihangfeydd carchar, mae hud a lledrith Dillinger yn parhau i ddiddori’r cyfryngau a’r cyhoedd heddiw. Efallai bod y dirgelwch hwn yn gorwedd gyda'r anhysbys. Er gwaethaf adroddiadau niferus ac ymchwil hanesyddol, mae llawer yn parhau i fod yn ansicr: sut y llwyddodd i dynnu popeth i ffwrdd? Sut wnaeth e ddianc o'r carchar ddwywaith? Sut gwnaeth ef osgoi'r FBI cyhyd? A pham y gwnaeth y cyfan? Mae damcaniaethau cynllwyn yn niferus. Mae rhai selogion trosedd yn honni nad oedd Hoover a'i FBI newydd erioed wedi saethu Dillinger ac, mewn gwirionedd, wedi camu i'w farwolaeth. Mae’r Washington Post yn disgrifio llyfr Burrough fel “stori wyllt a rhyfeddol…” ond nid Burrough yw’r awdur cyntaf i gael ei swyno gan stori unigryw Dillinger. Mae nifer o lyfrau a ffilmiau ar fywyd Dillinger wedi'u rhyddhau cyn Gelynion Cyhoeddus , ac mae'n siŵr nad dyma fydd ycario.

Ac yna cafwyd canfyddiadau'r awtopsi, a oedd yn amwys. Dangosodd dadansoddiad fforensig o'r dioddefwr fod ganddo batrymau pigo ar ei wddf, sydd i'w briodoli i dân maes agos, a phan gynhaliodd yr awdur Jay Robert Nash ei adluniad o leoliad y drosedd yn 1970 dangosodd fod yn rhaid i Dillinger fod wedi bod mewn sefyllfa dueddol. pan saethwyd ef. Byddai hyn yn awgrymu bod Dillinger rywsut wedi ei daclo i'r llawr ac yn ddiamddiffyn. (Sylwer: Nid yw Nash yn ymchwilydd lleoliad trosedd neu wyddonydd fforensig hyfforddedig na thrwyddedig, ac nid yw seiliau ei ganfyddiadau wedi'u cyfeirio'n wyddonol na'u dilysu). Roedd nifer o anghysondebau corfforol hefyd. Nid oedd y graith ar wyneb Dillinger yn bresennol mewn awtopsi, a allai fod wedi bod yn ganlyniad llawdriniaeth blastig lwyddiannus, ond wrth edrych ar y dioddefwr, ebychodd tad Dillinger nad ei fab ef ydoedd. Roedd golwg agos o wyneb y corff yn dangos set lawn o ddannedd blaen, fodd bynnag, roedd yn hysbys trwy amrywiol ffotograffau wedi'u dogfennu a chofnodion deintyddol bod Dillinger yn colli ei flaenddannedd dde blaen. Nid oedd llygaid brown y corff ychwaith yn cyd-fynd â llygaid Dillinger, a oedd i fod â llygaid llwyd. Yn olaf, dangosodd y corff arwyddion o salwch penodol a chyflyrau’r galon a oedd yn anghyson â chofnodion meddygol blaenorol a lefel gweithgaredd Dillinger.

Fodd bynnag, cafodd y corff ei adnabod yn gadarnhaol gan John Dillinger’schwaer wrth edrych ar graith nodweddiadol ar ei goes. Ar ben hynny, roedd yr olion bysedd a adferwyd gan y dioddefwr hefyd yn wael o ran ansawdd, oherwydd bod Dillinger wedi ceisio tynnu ei olion bysedd trwy eu llosgi ag asid, ond yn dangos nodweddion cyson ag olion bysedd hysbys Dillinger. Gellir esbonio'r newid yn lliw'r llygad hefyd trwy newidiadau mewn pigment post-mortem yn y llygad.

Pe bai Dillinger yn llwyddo i fanteisio ar fregusrwydd yr FBI a dianc rhag marwolaeth dro arall, mae'n siŵr mai dyma fyddai ei ddihangfa fwyaf erioed. . Ond, nid yw'r damcaniaethau cynllwynio hyn yn cael eu derbyn yn eang ac maent yn bodoli ymhlith grŵp bach o unigolion nad ydynt yn cynnwys y cymunedau gorfodi'r gyfraith a gwyddonol.

4>

diwethaf.

Bywyd Cynnar a Theulu

Ganed i deulu dosbarth canol ar 22 Mehefin, 1903, yn Indianapolis, Indiana, profodd Dillinger drasiedi yn bedair oed pan fu farw ei fam. Yn fuan wedi hynny, symudodd ei dad y teulu i fferm fechan yn Mooresville, Indiana; ailbriododd yn fuan. Roedd gan dad Dillinger nifer o blant gyda'i wraig newydd, a disgynnodd magwraeth Dillinger yn bennaf i'w chwaer hŷn. Yn ôl y sôn, doedd Dillinger ddim yn hoffi ei lysfam a chafodd gosb gorfforol gan ei dad llym. Ym 1923, ymunodd Dillinger â'r Llynges ond blino arno'n gyflym, gan adael yn y pen draw. Dychwelodd i Indiana a dweud wrth ffrindiau a theulu ei fod wedi cael ei ryddhau. Yn fuan ar ôl iddo ddychwelyd, priododd Beryl Hovius, 17 oed. Roedd yn 21 ar y pryd. Dim ond dwy flynedd a barodd y briodas.

Cyflwyniad i Drosedd

Ar ôl diwedd ei briodas, symudodd Dillinger i Indianapolis a chyfarfod Ed Singleton, cyn euogfarn, tra'n gweithio mewn siop groser. Yn ifanc ac yn argraffadwy, aethpwyd â Dillinger o dan adain Singleton a daeth gydag ef wrth iddo gyflawni ei heist cyntaf: siop groser botshlyd yn dal i fyny. Ar ôl ymladd â'r perchennog yn ystod y lladrad a'i guro'n anymwybodol, ffodd Dillinger o'r lleoliad, gan feddwl bod y perchennog wedi marw. Ar ôl clywed gwn Dillinger yn diffodd yn ystod y ffrwgwd, aeth Singleton i banig a gyrrodd i ffwrdd gyda’r car dianc,yn sownd Dillinger. Heb unrhyw arweiniad cyfreithiol, plediodd Dillinger yn euog a chafodd ddedfryd o 10 mlynedd o garchar. Derbyniodd Singleton, hefyd wedi'i arestio, dim ond 5 mlynedd. Defnyddiodd Dillinger ei amser yn y carchar i strategaethu a chynllunio ei ddialedd yn erbyn y system gyfiawnder. Gyda blwyddyn wedi tynnu ei ddedfryd am ymddygiad da, cafodd ei ryddhau ar barôl ym 1933, bedair blynedd ar ôl dechrau'r Dirwasgiad Mawr. Tra yn y carchar, dysgodd Dillinger gan ladron banc profiadol, yn paratoi ar gyfer dyfodol mewn trosedd. O fewn wythnos i adael y carchar fe gasglodd gang a dechreuodd weithredu cynlluniau i anfon arfau at ei ffrindiau yng Ngharchar Talaith Indiana i ddianc. Fodd bynnag, ar ddiwrnod y toriad carchar arfaethedig, Medi 22, 1933, fe wnaeth yr heddlu, ar domen, ysbeilio'r hen dŷ lle'r oedd Dillinger a'i gang a oedd newydd ei goreograffi wedi sefydlu preswylfa. Cafodd Dillinger ei arestio eto. Cafodd ei drosglwyddo ar unwaith i Garchar Sir Allen yn Lima, Ohio. Dim ond teyrngarwch Dillinger i'w ffrindiau a brofodd yr arestiad ac roeddent yn gyflym i ddychwelyd y ffafr. Wedi'i wisgo fel swyddogion heddlu, saethodd cronies Dillinger i mewn i'r carchar a'i dorri allan.

Gweld hefyd: Lawrence Taylor - Gwybodaeth Trosedd

Lladradau Banc

Wedi'r cyfan, fe wnaeth Dillinger gasglu mwy na $300,000 trwy gydol ei ladrata o fanc. gyrfa. Ymhlith y banciau a ladrataodd roedd:

Gweld hefyd: Krista Harrison - Gwybodaeth Trosedd
 • Gorffennaf 17, 1933 – Banc Masnachol yn Daleville, Indiana – $3,500
 • Awst 4, 1933 – Banc Cenedlaethol Montpelier yn Montpelier, Indiana –$6,700
 • Awst 14, 1933 – Banc Bluffton yn Bluffton, Ohio – $6,000
 • Medi 6, 1933 – Banc Talaith Massachusetts Avenue yn Indianapolis, Indiana – $21,000
 • Hydref, 23 , 1933 – Central Nation Bank and Trust Co. yn Greencastle, Indiana – $76,000
 • Tachwedd 20, 1933 – American Bank and Trust Co. yn Racine, Wisconsin – $28,000
 • Rhagfyr 13, 1933 – Ymddiriedolaeth Unity a Banc Cynilo yn Chicago, Illinois – $8,700
 • Ionawr, 15, 1934 – Banc Cenedlaethol Cyntaf yn Nwyrain Chicago, Indiana – $20,000
 • Mawrth 6, 1934 – Securities National Bank and Trust Co yn Sioux Falls, De Dakota – $49,500
 • Mawrth 13, 1934 – Banc Cenedlaethol Cyntaf yn Mason City, Iowa – $52,000
 • Mehefin 30, 1934 – Banc Cenedlaethol Masnachwyr yn South Bend, Indiana – $29,890

Mae lladrad Dwyrain Chicago ar Ionawr 15, 1934 yn arbennig o nodedig. Ar yr heist hwn y saethodd Dillinger heddwas, a thrwy hynny ychwanegu llofruddiaeth at ei restr gynyddol o gyhuddiadau.

Amser Carchar

Yn fuan ar ôl Dwyrain Chicago lladrad, torrodd tân allan yn y gwesty lle roedd Dillinger a'i ffrindiau yn aros yn Tucson, Arizona. Wedi'i ollwng eto, daeth yr heddlu o hyd i Dillinger a'i arestio. Gan ganiatáu dim lle i gamgymeriad y rownd hon, roedd yr heddlu wedi ei ddiogelu'n ofalus a'i anfon i Indiana mewn awyren, lle gallai sefyll ei brawf am lofruddiaeth (dim ond yn Arizona yr oedd yn euog o ddwyn). Cyrhaeddodd ddinesig Chicagomaes awyr ar Ionawr 23, 1934, lle cafodd ei gyfarch gan lu o ohebwyr a oedd yn awyddus i ledaenu'r gair am ddal y troseddwr gwaradwyddus. Ar yr adeg hon, roedd Dillinger eisoes yn deimlad cyhoeddus, oherwydd y gwylltineb cyfryngau o'i gwmpas. Rhoddodd awdurdodau Dillinger o dan ddiogelwch uchel yn y carchar yn Crown Point, Indiana, a’i drin fel petai ganddo’r holl fwriad i geisio dihangfa arall. Fodd bynnag, wrth i bethau setlo, cafodd y gwarchodwyr patrôl arfog ar y strydoedd o amgylch y carchar eu diswyddo, a daeth gwarchodwyr dan do yn fwy llac. Er gwaethaf cael chwe gwarchodwr arfog rhwng ei gell a'r byd y tu allan, roedd trugaredd rheoliadau carchar yn caniatáu i Dillinger dreulio oriau yn ei gell yn cerfio gwn ffug allan o hen ddarn o fwrdd golchi gan ddefnyddio dim ond ychydig o lafnau rasel. Mae copi o'i greadigaeth yn cael ei arddangos yn yr amgueddfa. Defnyddiodd Dillinger y gwn hwn i ddianc trwy gymryd un gwystl a’i orfodi “yn gunpoint” i’w arwain allan o’r carchar. Yna llwyddodd Dillinger i herwgipio car o lôn gyfagos, a chyn i'r carchar wybod beth oedd wedi digwydd, roedd Dillinger ar y ffordd eto gyda dau wystl yn tynnu. Dyna pryd y gwnaeth Dillinger y camgymeriad angheuol o groesi ffiniau'r wladwriaeth mewn car wedi'i ddwyn, gan ddod â'i droseddau o dan awdurdodaeth yr FBI.

Dihangfa yn Little Bohemia Lodge

Ar adeg dihangfa Dillinger, roedd J. Edgar Hoover yn gweithio ar weithredu cynllun mwy credadwy,diwygio FBI a datblygu strategaeth newydd o neilltuo “asiantau arbennig” i achosion. Penododd Hoover garfan arbennig, dan arweiniad yr Asiant Melvin Purvis, yn benodol i olrhain John Dillinger. Yn symud yn gyson ar ôl iddo ddianc, gyrrodd Dillinger ar draws y Canolbarth i geisio osgoi'r FBI. Ar hyd y ffordd, ymunodd Dillinger â'i hen gariad, Billie Frechette. Ar ôl sawl galwad agos gyda’r cops a cholli Frechette, sefydlodd Dillinger wersyll yn Little Bohemia Lodge, ychydig y tu allan i dref anghysbell Mercer, Wisconsin, gan guddio allan gyda chnewyllyn o droseddwyr, gan gynnwys “Babyface” Nelson, Homer Van Meter, a Tommy Carroll. Wedi'i rybuddio gan drigolion pryderus a pherchnogion y dafarn, heidiodd yr FBI y tŷ, ond eto, llwyddodd Dillinger i lithro i ffwrdd. Ar y pwynt hwn, daeth Dillinger i'r casgliad ei fod wedi dod yn rhy adnabyddadwy. Wrth geisio cuddwisg gwell, penderfynodd gael llawdriniaeth blastig fawr. Yr adeg hon y cafodd ei fedyddio â'r llysenw “Snake Eyes.” Llwyddodd y feddygfa i newid popeth heblaw ei lygaid cyfeiliornus.

Marw

Yn dilyn lladrad banc olaf Dillinger yn South Bend, Indiana, lle lladdodd un arall plismon, gwnaeth Hoover y cam digynsail o osod gwobr $10,000 ar ben Dillinger. Tua mis ar ôl y cyhoeddiad, roedd ffrind i Dillinger's, mewnfudwr anghyfreithlon yn gweithio mewn puteindy o dan yr enw llwyfan Ana Sage,rhoi gwybod i'r heddlu. Roedd hi dan yr argraff y byddai'r FBI yn ei hatal rhag cael ei halltudio pe bai'n eu helpu. Dywedodd Sage wrth swyddogion fod Dillinger yn bwriadu mynychu ffilm yn y Theatr Biograff yn Chicago. Roedd asiantau arfog yn aros y tu allan i'r theatr yn aros am signal Ana (gwisg goch). Ar ôl gadael y theatr, synhwyro Dillinger y gosodiad a gwibio i lôn lle cafodd ei saethu'n angheuol.

> Chwedlau

Darganfuwyd sawl anghysondeb ar farwolaeth Dillinger. cyfrannu at ei statws chwedlonol:

 • Mae nifer o dystion yn honni bod gan y dyn a saethwyd lygaid brown, ac felly hefyd adroddiad y crwner. Ond llwyd amlwg oedd llygaid Dillinger.
 • Roedd gan y corff arwyddion o glefyd rhewmatig y galon na wyddys erioed fod gan Dillinger. Efallai bod y corff hefyd wedi dangos arwyddion o salwch plentyndod na chafodd ei gofnodi yn ffeiliau meddygol cynnar Dillinger.
 • Ym 1963 derbyniodd The Indianapolis Star lythyr gan anfonwr yn honni mai John Dillinger ydoedd. Anfonwyd llythyr tebyg hefyd at Little Bohemia Lodge.
 • Nid oedd y gwn oedd yn cael ei arddangos am flynyddoedd ym mhencadlys yr FBI yr honnir iddo gael ei ddefnyddio gan Dillinger yn erbyn asiantau'r FBI y tu allan i'r Theatr Bywgraffiad ar ddiwrnod ei farwolaeth yn a phrofwyd yn ddiweddar ei fod wedi ei weithgynhyrchu flynyddoedd ar ôl ei farwolaeth. Roedd y gwn gwreiddiol ar goll ers sawl blwyddyn, ond yn ddiweddar daeth i fyny yn yr FBI'scasglu.

A yw John Dillinger yn farw neu’n fyw?

Mae llawer o’r dadlau ynghylch marwolaeth Dillinger yn ymwneud ag adnabyddiaeth post-mortem o’i gorff. Mae rhai sy'n credu bod yr unigolyn a gafodd ei saethu a'i ladd gan asiantau FBI ar noson Gorffennaf 22, 1934 y tu allan i'r Theatr Bywgraffiad yn Chicago, nid IL oedd John Dillinger, ond efallai Dillinger-look-alike a mân droseddwr Jimmy Lawrence. Mewn gwirionedd roedd Dillinger wedi bod yn defnyddio'r ffugenw Jimmy Lawrence o gwmpas Chicago ers cryn amser.

Efallai bod rheswm da hefyd i'r FBI guddio camgymeriad ar eu rhan, os nad John oedd hwnnw mewn gwirionedd. Dillinger a laddasant. Ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth, ymgartrefodd Dillinger a'i gang i'r Little Bohemia Lodge yn Wisconsin, lle buont yn cuddio allan o olwg yr awdurdodau. Darganfu'r tafarnwyr pwy oedd yn eu cadw ond cawsant addewid na fyddai unrhyw niwed iddynt. Yn y cyfamser, nid oedd Dillinger yn ymddiried ynddynt, a gwnaeth yn siŵr bod aelod o'i gang yn eu dilyn i'r dref, yn gwylio pob symudiad, ac yn gwrando ar eu holl alwadau ffôn a sgyrsiau. Ar un achlysur, fodd bynnag, trosglwyddwyd gair i'r FBI fod Dillinger yn cuddio yn y Little Bohemia Lodge, ac fe wnaeth Asiant yr FBI Melvin Purvis ymgynnull ei dîm i ymosod ar y porthdy a chipio Dillinger. Ni weithiodd y dienyddiad allan fel y cynlluniwyd, ac ar ben y cyfanWrth ddianc o'r Lodge yn ddianaf, llwyddodd Purvis a'i asiantau i ladd nifer o wylwyr diniwed a cholli aelod o'u tîm mewn cyfnewidfa ymladd gwn. Bu bron i’r digwyddiad golli Hoover ei deitl Cyfarwyddwr yr FBI ac fe wnaeth y digwyddiad godi cywilydd ar y Biwro cyfan a bwrw amheuaeth ar eu gallu i gadw trefn. Mae'n ddigon posib y byddai ail embaras o'r natur hwnnw yn ystod dal Dillinger arall yn rheswm dros ddiswyddo llawer o brif swyddogion yr FBI, ac efallai hyd yn oed ôl-effeithiau mwy difrifol i'r Biwro.

Roedd amgylchiadau amheus eraill yn ymwneud â'r digwyddiadau a ddilynodd Marwolaeth Dillinger. Cafodd yr hysbysydd a hysbysodd Purvis lle byddai Dillinger y noson honno, Anna Sage, addewid o ddinasyddiaeth yr Unol Daleithiau yn gyfnewid am ei gwybodaeth; fodd bynnag, pan dawelodd y llwch o'r diwedd, cafodd ei halltudio wedi'r cyfan. Pwynt cynnen arall oedd bod y sawl a laddwyd y noson honno hyd yn oed yn cario arf. Honnodd asiantau'r FBI eu bod wedi gweld Dillinger yn estyn am arf cyn iddo gychwyn rhedeg i'r lôn ochr. Roedd yr FBI hyd yn oed yn arddangos yn eu pencadlys y gwn a oedd i fod ar gorff Dillinger y noson y cafodd ei ladd. Mae'n ymddangos, fodd bynnag, mai dim ond ar ôl marwolaeth Dillinger y cafodd y pistol lled-awtomatig Colt bach sy'n cael ei arddangos yn yr FBI ei gynhyrchu, gan ei gwneud hi'n amhosibl i fod yr un yr honnir iddo fod.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.